ติวเตอร์บัว

ติวเตอร์บัว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.36
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์
ภูมิษสตร์
3.14
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
อ.2-ป.6 วิชา อังกฤษ เลข คณิต ภาษาไทย สังคม
สอนกันเอง เทคนิคการจำดีๆ
สอนภาษาอังกฤษ ระดับปี 1
สอนภาษาอังกฤษ ป.2
คณิต ป.2