ติวเตอร์บอส

ติวเตอร์บอส
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา
สายวิทย์ – คณิต
3.44
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์
เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษา
คณิตศาสตร์ กลไกเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 ปี-ปัจจุบัน