ติวเตอร์น้ำหวาน

ติวเตอร์น้ำหวาน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชัยนาทพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.73
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2.75
คณิต วิทย์ ไทย สังคม ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
อธิบาย ทำความเข้าใจ ฝึกถามตอบ เน้นฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะ ๆ
สอนการบ้านนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร
วาดรูป