ติวเตอร์น้ำฝน

ติวเตอร์น้ำฝน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา2
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์
2.88
วิทยาศาสตร์ ม.1-3
เคมี ม.4-6
ชีวะ ม.4-6
จะเตรียมชีท แบบฝึกหัดไปสอนผู้เรียนพร้อมทั้งให้การบ้านไปฝึกทำแล้วในการสอนครั้งหน้าจะเฉลย
สอนน้องชาย สอนเพื่อน