ติวเตอร์น้ำผึ้ง

ติวเตอร์น้ำผึ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีภูเก็ต
สายศิลป์ – คำนวณ
3.94
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การเงิน
3.23
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา-ม.ต้น
มีเอกสารประกอบการสอน
ดนตรีไทย:ขิม จะเข้
สามารถสอนดนตรีไทยเพิ่มเติมได้ แต่นักเรียนต้องมีเครื่องดนตรี