ติวเตอร์น้อง

ติวเตอร์น้อง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีอยุธยา
สายวิทย์ – คณิต
3.34
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.89
คณิตศาสตร์
*ระดับชั้นที่สอนได้ : ประถม-มัธยม
วิชาถนัดสอนลำดับที่2 : วิทยาศาสตร์
ประถม-มัธยม
อังกฤษ
ประถม-มัธยม
ฝึกทำโจทย์
คณิต-วิทย์ ม.1-2
เตรียมสอบเข้าม.4 วิทย์