ติวเตอร์นิว

นิว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
2.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
3.00
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ ม.ต้น
Gat เชื่อมโยง
ภาษาไทย o-net
ภาษาไทย 7วิชาสามัญ
ให้น้องทำความเข้าใจมากกว่าที่จะให้น้องจำ มีการทวนโดยการให้น้องลองอธิบายให้ฟังว่าน้องเข้าใจจริงไหม
คณิตศาสตร์ ม.4 สตรีวิทยา-เตรียมอุดม
เฮฮา อารมณ์ดี เป็นกันเอง