ติวเตอร์นิล

ติวเตอร์นิล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ
สายวิทย์ – คณิต
2.9
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาตร์
จุลชีววิทยา
2.97
คณิต อนุบาล – ม.3 วิทย์ อนุบาล – ม.3 ชีววิทยา อนุบาล – ม.5 เคมี อนุบาล – ม.6
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เน้นความเข้าใขมากกว่าท่องจำ มีแบบทดสอบหลังเรียน มีการถามตอบเพื่อกระตุ้นน้อง
วิทยาศาตร์ ม.1 ป.5