ติวเตอร์นิน

นิน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4
สายวิทย์ – คณิต
3.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
3.25
คณิต ภาษาไทย เคมี อังกฤษ
สอนให้น้องๆเข้าใจโดยเน้นทำโจทย์และแสดงวิธีทำให้ดู
สอนมัธยมต้น คณิต
สอนม.4 และม.5 วิชาคณิต