ติวเตอร์นัทธ์

นัทธ์
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬา
วิศวะ
อุตสาหการ
3.67
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ (มต้น-มปลาย)
สถิติ แคลคูลัส (มหาลัย)
ใจเย็น เน้นเข้าใจ แต่ต้องมีเป้าหมาย
สอนคณิตศาสตร์ ม5