ติวเตอร์นอพ

ติวเตอร์นอพ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ยุพราชวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.51
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
Instrumentation
3.37
คณิต ทุกระดับชั้น
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
เน้นเข้าใจ สนุกกับการเรียน
เคยเปิดโรงเรียนสอน 2010-2011 กับพี่ชาย
และเคยสอนคณิตเตรียมสอบเข้าม.1
คณิตเตรียมสอบเข้าม.4 ฟิสิกส์ เตรียมสอบเข้ามหาลัย คณิต และฟิสิกส์ ม.4-5-6