ติวเตอร์นนท์

นนท์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตปทุมวัน
สายวิทย์ – คณิต
2.8
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2.5
ระดับปริญญาโท
ม ศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการ
คณิต ปี1ป.ตรี ม.4-6
เคมี ม.4-6
ฟิสิกส์ ปี1ป.ตรี ม.4-6
สอนกลุ่มย่อย หรือ ตัวต่อตัว
เน้นทำโจทย์ และ วิธีคิดลัด
6 ปี
สอนสายอาชีพ วิชาช่างและวิศวกรรม