ติวเตอร์ต้า

ต้า
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีอ่างทอง
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์(กศ.บ.)
คณิตศาสตร์ อนุบาล-ม.6 ฟิสิกส์ ม.1-ม.6
สอนตามบ้าน เป็นกันเอง เน้นเข้าใจ ข้อสอบ และ ประยุกต์
3 ปี