ติวเตอร์ต้า

ติวเตอร์ต้า
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
มหิดล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ชีววิทยา ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
คณิต-วิทย์ ประถม
เนื้อหาภาคปกติและEnglish program
สอนตัวต่อตัวและเป็นกลุ่ม
เตรียมสอนทุกวิชาที่ได้รับมอบหมาย
สอนเนื้อหาเน้นความเข้าใจและง่ายต่อกาจำ
-สอนเตรียมสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา entrance และเตรียมสอบวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ
-สอนเตรียมสอบมัธยมต้น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม1 และ ม3
-สอนเตรียมสอบประถมปลายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาคปกติ(and EP)