ติวเตอร์ต้น

ต้น
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นนทรีวิทยา
สายศิลป์ – ภาษา
2.97
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว
ศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
2.90
ระดับปริญญาโท ฃ
มศว
สังคมศาสตร์
สังคมศึกษาทุกระดับชั้นและวิชาทางการตลาดเพราะเรียนเป็นวิชาโทรวมทั้งไปเทคคอรส์เพิ่มเตมด้วย
สอนช้า สอนเข้าใจ
และยึดคนเรียนเป็นศูนย์กลาง
สอนมัธยมและมหาวิทยาลัยมาแล้วสิปปี
แต่งหนังสือ