ติวเตอร์ตี๋

ติวเตอร์ตี๋
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์
สายวิทย์ – คณิต
3.15
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
2.13
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ป.6-ม.2
เน้นเข้าใจ ทำแบบฝึกหัด ให้การบ้าน
สอนเด็ก ม.2 มาแล้ว 2 คน