ติวเตอร์ตี้

ติวเตอร์ตี้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตเกษตร
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
การบินและอวกาศ
3.17
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น-ปลาย
เน้นความเข้าใจและมองภาพรวมของเนื้อหา เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหานอกเหนือจากที่เคยทำมาก่อน