ติวเตอร์ตาว

ติวเตอร์ตาว
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
3.31
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
Bristol University , England
Master of Law
ภาษาอังกฤษ สำหรับสอบ GAT PAT SMART ONE CU TEP TU GET TOEIC และ SAT สำหรับ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย รวมทั้งมหาวิทยาลัย
เริ่มจากจุดที่ๆ น้องๆยังอ่อนอยู่ โดยเสริมพื้นฐานเพื่อความเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำด้วยเทคนิคพิเศษ และ ต่อยอดการเรียนที่น้องมีพื้นฐานแล้วด้วยโจทย์ที่ยากขึ้นและการฝึกทำข้อสอบ รวมทั้งหลักการต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ มีขอบเขตความรู้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับสูง สามารถนำไปใช้สอบได้ทุกสนาม ทั้งในโรงเรียน การสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย หรือ การวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับต่างๆ
สอนน้องๆ ระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนต่างๆทั้งเดี่ยว และ กลุ่ม เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนกรุงทเพคริสเตียน โรงเรียนทิวไผ่งาม ฯลฯ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ South Adams school , IN , USA เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นทางวิชาการ ต่างๆ เช่น The Presidential Classroom Program ที่ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศ สหรัฐอเมริกา , The 37th Ship for South East Asia Youth Program 2010 ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่น และประเทศอาเซียนต่างๆ