ติวเตอร์ตาล

ตาล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สายศิลป์ – ภาษา
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
3.4
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
เตรียมเอกสาร เนื้อหาและแบบฝึกหัด ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน สอนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎ๊ีโดยวิธีการที่เข้าใจง่าย และทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนในแบบฝึกหัด ทั้งนี้ ผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถระบุเนื้อหาและวิธีการสอนที่ต้องการได้
มีประสบการณ์ในการสอนเป็นเวลา 3 ปี กับผู้เรียนที่อยู่ในระดับดีมาก ปานกลางและอ่อน โดยเคยสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โรงเรียน สาธิตปทุมวัน หอวัง เซนโยเซฟคอนแวนต์ ทอสี เป็นต้น