ติวเตอร์ตาล

ติวเตอร์ตาล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิสุทรังษี
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถิติ
3
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม
สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และทำโจทย์
คณิตศาสตร์ ม.5