ติวเตอร์ตั้ม

ติวเตอร์ตั้ม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทวีธาภิเศก
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2.86
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย
ฟิสิกส์ เคมี พื้นฐานวิศวะ
สอนตัวต่อตัว
1.อาจารย์พิเศษ สาขาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์