ติวเตอร์ตัวตุ่น

ตัวตุ่น
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
3.02
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม/มัธยม
สอนสนุก ตลก มีโจทย์ให้ทำ มีชีทให้
ติวสอบและติวเสริมเกรดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์