ติวเตอร์ตอง

 

ตอง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
สายศิลป์ – คำนวณ
2.99
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
วิทยาการจัดการ
การเงิน
3.36
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย แกทเชื่อมโยง
สอนแบบเข้าใจง่าย เป็นกันเอง เฮฮา
มีการบ้านแบบฝึกหัดให้ทำ
สอนเด็กประถมเพิ่มเกรดและสอบเข้ามัธยม
สอนแกทเชื่อมโยงได้คะแนน150
แกทเชื่อมโยงเต็ม150
คณิตเกรด4ทุกภาคการเรียน