ติวเตอร์ดาด้า

ติวเตอร์ดาด้า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธรรมวิทยามูลนิธิ
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รังสีประยุกต์และไอโซโทป
3.25
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตร์-คณิต ม.ต้น
ชีววิทยา และเคมี ม.ปลาย
สอนให้เข้าใจถึงเนื้อหาหลัก และการประยุกต์ใช้ มีเคล็ดลับในการจำและทำข้อสอบ มีข้อสอบให้ฝึกทำ
เคยสอนม.ต้น วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ม.ต้น และสอนเคมีม.ปลาย