ติวเตอร์ดั๊ม

ติวเตอร์ดั๊ม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รังษีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
โยธา
3.4
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
ประถมถึงมัธยมปลาย
สบายๆเน้นรายละเอียดและแบบฝึกหัด