ติวเตอร์ซานา

ติวเตอร์ซานา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดารุสสาลาม
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
2.78
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทย์ ม.ต้น และฟิสิกส์ ม.ปลาย และฟิสิกส์ 1,2 ระดับมหาวิทยาลัย
ทำความเข้าใจกับเนี้อหา และ สูตรต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการคำนวณ ตามด้วยแบบทดสอบ และตะลุยโจทย์
เคยสอนพิเศษประมาณ 5 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยสอนระดับปี 1,2 วิชาฟิสิกส์
อ่านภาษาอังกฤษ