ติวเตอร์ชาย

ติวเตอร์ชาย
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
2.2
คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มปลาย
สอนเน้นเนื้อหา และนำแนวข้อสอบเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ทำให้มั่นใจในการเรียน การสอบได้แม่นยำขึ้น
ทุกวันนนี้ก็สอนอยู่แล้วครับ