ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม

ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สระบุรีวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.05
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนคริทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ กศ.บ.
3.34
อนุบาล – ม.ปลาย
สอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
เคยเป็นติวเตอร์ให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งในสระบุรี