ติวเตอร์จุ๊

ติวเตอร์จุ๊
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
องครักษ์
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
3.45
คณิตศาสตร์ ประถม ถึง ปี 1
ฟิสิกส์ ม.4 – ม.6
สอนตัวต่อตัว หรือกลุ่ม เน้นสนุก เข้าใจจริงๆ
สอนแบบให้เห็นภาพและประโยชน์ของการเรียน
ฟิสิกส์ ม.4
คณิตศาสตร์ ม.4
ฟิสิกส์ ปี 1
คณิตศาสตร์ปี 1
ดนตรี
photoshop
เขียน C โปรแกรม
เขียน JAVA