ติวเตอร์จิ๊บ

จิ๊บ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครสวรรค์
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี(กศ.บ)
3.51
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
เน้นความเข้าใจ
สอนพิเศษทั่วไป