ติวเตอร์จั๋ง

จั๋ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ขจรเกียรติศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
อากาศยาน
2.82
คณิต อนุบาล-มัธยมปลาย
วิทย์ ประถม
ฟิสิกส์ ม4
IGCSE Math
IGCSE Physic
เน้นใช้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก
เน้นการทำโจทย์
คณิต ป2
คณิต ม3
Math grade 9
Math IGCSE