ติวเตอร์จอย

จอย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา สิงห์สิงหเสนี 2
สายวิทย์ – คณิต
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3.28
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
บริหารและการจัดการ
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมต้น
เน้นทำความเข้าใจ สอนอย่างเป็นกันเอง