ติวเตอร์คะแนน

คะแนน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประจวบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
2.12
วิทยาศาสตร์ ประถม/ม.ต้น
ชีววิทยา ม.ปลาย
เคมี ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ ประถม/ม.ต้น
มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้งเอกสารที่จัดทำขึ้นมาเอง และหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีการประเมินความรู้ผู้เรียนทุกบทเรียน สามารถติดต่อสอบถามความรู้นอกเวลาเรียนได้ สอนสนุก เป็นกันเอง ให้ผู้เรียนมีการถามตอบได้ตลอดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้ผู้เรียนมีความกด ดันและความเครียด หากผู้เรียนอยากนัดนอกเวลาสามารถตกลงกันได้
เคยสอนน้องๆที่โรงเรียนเก่า ในลักษณะติวข้อสอบ o-net และสอนการบ้านที่โรงเรียน
เล่นดนตรีไทย (จะเข้)