ติวเตอร์ข้าวหอม

ข้าวหอม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดูกอึ่งประชาสามัคคี
สายวิทย์ – คณิต
2.9
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ครุศาสตร์ไฟฟ้า เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.86
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
*วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
*คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
*ดิจิตอล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ระดับปริญญาตรี
เป็นการสอนที่มีการอธิบายทฤษฎี ก่อนในช่วงแรกมีการยกตัวอย่างโจทย์พร้อมทั้งแสดงวิธีทำให้ดู จากนั้นให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง เมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็อธิบายให้นักเรียนเข้าใจ โดยมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาจทำเป็นเกมส์เพื่อให้นักเรียนสนใจ
2556-2557 ฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2557-2558 ฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1, ม.2