ติวเตอร์ก้อง

ก้อง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางปะกอกวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.01
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3.52
ระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
ถนัดสอนแบบตัวต่อตัว
เคยเป็นผู้สอนในโครงการสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยสอนพิเศษคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยมต้น และนักเรียนประถม