ติวเตอร์กุ้ง

กุ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิรินธร
สายวิทย์ – คณิต
3.70
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ กศบ.
ชีววิทยา
3.24
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สอนโดยการใช้สื่อ ใบงาน และอธิบายเข้าใจง่าย
ประสบการณ์ฝึกสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปี