ติวเตอร์กุ้ง

ติวเตอร์กุ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายศิลป์ – ภาษา
3.67
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ประวัติศาสตร์
3.27
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ธรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา – อุดมศึกษา
สอนไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ การอ่าน มีเอกสารประกอบการเรียนและให้ฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ ฝึกฟังเพลงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กมีการให้เล่นเกมส์
สอนภาษาอังกฤษเด็กระดับประถมศึกษา – มัธยมปลาย มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว
และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมาเป็นเวลา 2 ปี