ติวเตอร์กิ๊ก

ติวเตอร์กิ๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รัตนาธิเบศร์
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.4
วิทย์ คณิต ระดับประถมถึงมัถยมต้น
สอบแบบเหมือนคุยกับเพื่อน สนุกและมีเทคนิคให้เข้าใจง่าย