ติวเตอร์กิ่ง

ติวเตอร์กิ่ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายศิลป์ – คำนวณ
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
3.86
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิชาภาษาอังกฤษ
เน้นแม่นเนื้อหา และมีการทดสอบก่อนและหลังสอบ เน้นทำแบบฝึกหัด
GAT VNG ม.6 เวลา 6 เดือน ทั้งตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม