ติวเตอร์กิกิ

ติวเตอร์กิกิ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมีวิศวกรรม
2.81
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ถ้าให้ติวสอบ เน้น คณิตศาสตร์ เป็นหลัก เคมีก็ได้
ถ้าสอนการบ้าน ได้ทุกวิชา
ระดับชั้นประถมถึงมัธยมต้น
ส่วนมัธยมปลาย ขอเป็นติวสอบอย่างเดียว
เน้นสอนส่วนที่น้องไม่เข้าใจ
แล้วให้ทำโจทย์เพิ่มเติม
สอนคณิตศาสตร์ เด็กมัธยมต้น ตั้งแต่อยู่ปริญญาตรีปีสอง
แล้วเริ่มสอนจริงจังตอนเรียนปริญญาโท
สอนการบ้าน ติวสอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ