ติวเตอร์กาย

ติวเตอร์กาย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดระฆัง
สายวิทย์ – คณิต
3.30
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุม
2.80
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ทุกระดับชั้น
เน้นสอนให้เข้าใจและทำได้ด้วยตนเอง เฮฮา ไม่เครียด มีแบบฝึกหัดให้ทำเห็นผลชัดเจน
สอนวิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นเวลาประมาณ1ปี
เล่นดนตรี