ติวเตอร์กัน

ติวเตอร์กัน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีสมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
3.40
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ป.3-ม.3
สอนตัวต่อตัว
เลขพื้นฐานเด็ก ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน