ติวเตอร์กอล์ฟ

ติวเตอร์กอล์ฟ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นารีนุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.18
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3.51
คณิต ประถม มัธยมต้น,ฟิสิกส์,เคมี
เน้นพื้นฐานความเข้าใจ และตัวอย่างการนำทฤษฎีไปใช้จริง
สอนการบ้านเด็กประถม
ภาษาญี่ปุ่น