ติวเตอร์กวาง

กวาง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.29
ระดับปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถิติประยุกต์
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ระดับ ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
เน้นความเข้าใจ ไม่เครียด และใช้สื่อมาประกอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
สอนทุกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ระดับประถม
สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1
คอมพิวเตอร์