ติวเตอร์กราว

ติวเตอร์กราว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีน่าน
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
2.72
ภาษาไทย ป.1-ม.6 คณิตฯ ป.1-ม.3 สังคม ป.1-ม.6 วิทยาศาสตร์ป.1-ม.3
เน้นฝึกทำโจทย์และมีสรุปเนื้อหาเพื่อให้เน้นจำหลักการสำคัญๆ หรือมีทริกการจำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
สอน พิสิกส์ ม.6
สอนคณิต ป.6
สอน ฟิสิกส์ ม.4