ติวเตอร์กระติก

ติวเตอร์กระติก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิงห์บุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
3.78
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ทุกระดับชั้น
คณิตศาสต์ทุกระดับชั้น
ยึดผู้เรียนเป็นหลัก สามารถปรับระดับการสอนให้เข้ากับผู้เรียน
เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ อายุราชการ 3 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู เคยสอนทั้งในโรงเรียนและสอนพิเศษ